IB DP Serbian

Submit Your Online Inquiry
Inquire Now

BACK

КЊИЖЕВНОСТ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ SL / HL

ОПИС КУРСА И ПРЕДМЕТА КЊИЖЕВНОСТ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

I УВОД
 
Поштовани ученици и родитељи, пред вама је опис предмета Књижевност на српском језику. Кроз двогодишњи курс упознаћете се са новим књижевним делима домаће и светске књижевности, унапредићете своје знање и вештину анализе, обогатићете речник и вештину критичког мишљења.
 
II ОПИС ПРЕДМЕТА
 
Постојање предмета Књижевност на српском у Интернационалној школи део је филозофије IB  програма; иако се сва настава одржава на енглеском језику, творци   IB  програма сматрају битним очување и неговање националних језика и културе кроз наставу књижевности. Зато се нуди настава књижевности на многим језицима, а обавезно на језику ѕемље у којој се школа налази. Тако се у Интернационалној школи у Београду овај предмет учи од 2005/2006. школске године. Ученици који бирају овај предмет на стандардном или вишем нивоу су ученици којима је српски језик матерњи, а који су се у нижим разредима школовали како на српском, тако и на енглеском, или неком другом, језику.
 
Ученици претходних генерација Интернационалне школе из предмета Књижевност на српском врло успешно су полагали испит из овог предмета сапросечном оценом одељења 5, 30-6,33.
 
Наставу из предмета Књижевност на српском држи проф. Татјана Жигић иза које је преко 25 година искуства рада у просвети и више од 10 година рада као спољног сарадника на IB програму  International School of Belgrade.Сертификован је професор IB програма од 2006. године. Стално је запослена у Филолошкој гимназији у Београду, где предаје предмет Књижевност.
 
Настава књижевности на српском језику нуди се на два нивоа(стандардни и виши ниво) и намењена је ученицима којима је српски језик матерњи језик. IB програм сугерише и подстиче неговање матерњег језика управо кроз овај предмет. Предмет је осмишљен тако да ученика оспособи за самосталну анализу дела у даљем школовању и у животу уопште. Од ученика се очекује да током двогодишњег курса прочита 9 (стандрард), односно 13 књижевних дела из српске и светске књижевности. Дела су по одређеним критеријума распоређена у 3 целине:
  1. .целина представља избор од 5 дела из српске и светске књижевности . Назив овог сегмента је Интертекстуалност, а тежиште рада је на успостављању додирних тачака између дела која припадају истим, али и различитим књижевним родовима и врстама. Кроз овај сегмент обновиће се и усвојити књижевнотеоријска терминологија, коју је неопходно да ученици користе у свом раду.
  2. целину чине 3( за виши ниво 4) дела .Назив овог сегмента је Читалац, писац и текст . У оквиру ове групе дела тажичте рада биће на уочавању анализи значаја избора теркста, теме, књижевних А. П. Чехов: Приповетке(избор)
Хемингвеј: Приповетке(избор)
Х.Кортасар: Приповетке(избор)
М. Селимовић: ”Тврђава”, роман
 
избора различитих аутора у оквиру једног жанра.
3.целину чине 3(за виши ниво 4 дела) . Тема ове области је Време и место, тј. Њихов утицај на дела(како место и време у коме ствара аутор утиче на дело, као и како избор места и времена у које аутор смешта радњу дела утиче на целокупни контекст дела).
Осим анализе дела, током обе године ученици се обучавају и увежбавају и у анализи непознате(у значењу дела које није анализирано на настави уз наставникову помоћ) песме и  непознатог прозног текста. То је део припреме за 1. део завршног испита.
 
III ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ
 
Током свог рада ученици треба да :
  • Припреме усмену презентацију на тему коју сами изаберу( у договору са наставником), а у вези са делима која су анализирана. Презентација се снима и остаје у школској документацији. Екстерни оцењивач у изузетним ситуацијама може да тражи да чује ову презентацију. Презентација се оцењује за 1. полугодиште 11.разреда . Презентација траје 10-15 минута. 
  • Само ученици који су HL пићу есеј од 1200-1500 речи, који оцењује екстерни оцењивач, а у вези са једним од анализираних дела. Овај есеј се екстерно оцењује(20%)
  • На почетку 12.разреда ученици припремају један од ових есеја за слање екстерном оцењивачу. Остали есеји се чувају у школској документацији и на (евентуално)тражење екстерног оцењивача морају му се послати. У супротном, остају само као део наставникове евиденције о раду ученика. Ова оцена је 25% завршне оцене коју добија ученик.
  • Ученици припремају усмени део испита, који се састоји од анализе и поређења два дела(једног које је оригинално писано на српском и другог које је део светске књижевности , које су читали преведено). Ученици уз помоћ два одабрана одломка показују своје познавање ових дела, као и књижевнотеоријске терминологије и могућности успостављања веза и паралела. Анализа траје 15 минута и екстерно се оцењује(30% завршне IB оцене)SL.  Ученици који су HL говоре 10 минута на припремљену тему, а затим им наставник поставља питања наредних 5 минута у вези са делима о којима су говорили. Овај рад се екстерно оцењује и то је 20% закључне IB оцене.
  • На завршном испиту ученици добијају непознату песму и прозни текст, бирају једно од та два и анализирају ѕа 75 минута( SL), тј. анализирају оба текста за 135 минута( HL).Оцена овог рада чини  35% њихове закључне оцене из предмета. Рад оцењује само екстерни оцењивач, а наставник ни не види овај учеников рад.
  • Други део завршног испита је писање компаративног есеја на једну од четири дате теме. Ученик пореди дела о којима није говорио на усменом испиту и која није користио за есеј(HL)  и оцена овог рада је 35% закључне оцене за SL( односно 25% за HL). Рад оцењује само екстерни оцењивач, а наставник ни не види овај учеников рад.
 
IV  ОЦЕЊИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РАДА УЧЕНИКА
Током курса ученици се оцењују по IB критеријумима оценама од 1 до 7.  Професор није онај ко само оцењује ученике, него много више неко ко их припрема за испит. Током школске године, осим испита и радова који се морају предати, оцењује се и усмена анализа и активност на часу као и писане анализе познатих и непознатих текстова рађених на часовима.
 
Оцена се формира, као и за друге предмете, у складу са захтевима школе( ISB Grading Policy).
 
ISB Grading Policy
 
Year 1 DP and non DP – Final Semester 1 and 2 grades:
40% - Quarter 1
40% - Quarter 2
20% - semester exam
 
Year 2 DP and non DP:  Semester 1 grades:                                
40% - Quarter 1
40% - Quarter 2
20% - semester exam
 
Year 2 DP - Semester 2 grades:                                               Year 2 non DP ISB – Semester 2 grades
20% - Mock Exam (March/April)                                                 80% Quarter 3
80% - Quarter 3                                                                        20% semester exam (May)
 
 
 
 
Ученички радови треба да буду САМОСТАЛНО рађени и у складу са правилима о академској искрености, тј. да не буду плагијати или туђе дело. 
 
Током курса из предмета Књижевност на српском ученик треба да:
 
- утврди и стекне нова знања из теорије књижевности
- увећа и обогати речник на српском језику
- обнови и стекне нова знања из правописа
- обнови и стекне нова знања из граматике српског језика(нарочито из синтаксе – структуре и композиције реченице)
- стекне вештину писања есеја на српском језику
- обучи се за аргументовано закључивање и анализу дела
- упозна се са делима аутора различитих периода стваралаштва
- упозна се са делима српских аутора, као и оних који су оригинално стварали на неком другом језику, а чија су дела преведена на српски
- усмено презентује  на изабране теме у датим временским оквирима
- аргументовано брани своје ставове
- критички размишља.
 
V САДРЖАЈ И ПЛАН РАДА
 
Следи листа предложених дела која се може(делимично) променити у договору са учиеницима, а у складу са задатим IB критеријумима.
 
Динамика рада је следећа: у првој години рада (11.разред) анализирају се дела и извршавају задаци у вези са Р 1 ( 2. полугодиште) и Р 4 ( 1. полугодиште) са листе која следи; а у другој години рада(12.разред) почиње се са Р 2 (август – новембар), а наставља са Р 3 (децембар- март). Април је намењен обнављању градива за завршни испит( Р3) и интензивној анализи непознатих текстова, који се анализирају током целог курса динмиком од једног до два текста/песме месечно.       
 
НАПОМЕНА: ово је ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ дела која ће ученици прочитати; коначна верзија листе дела  биће НАКНАДНО достављена, јер желим да чујем и СУГЕСТИЈЕ УЧЕНИКА и у програм уврстим дела која они предложе, а која јемогуће уврстити, јер се налазе на широј листи IB програма.
 
List of Literature for  IB 2019/2021.                               LITERATURE  ON SERBIAN SL/ HL
ПРВО ПОЛУГОЂЕ 11. РАЗРЕДА       SL/ HL
 
М.Ракић: Избор из лирике
В. Попо: Избор из лирике
В. Шимборска: Избор из лирике*
Б.Станковић: ”Нечиста крв”(роман)*
И. Андрић: ”Проклета авлија”(роман)
 
ДРУГО ПОЛУГОЂЕ 11.РАЗРЕДА
 
А. П. Чехов: Приповетке(избор)
Хемингвеј: Приповетке(избор)
Х.Кортасар: Приповетке(избор)*
М. Селимовић: ”Тврђава”, роман
 
ПРВО ПОЛУГОЂЕ 12.РАЗРЕДА
 
Ј. Стерија Поповић: ”Родоњупци(”драма, комедија)
Б. Нушић; ”Госођа министарка”(драма, комедија)
Љ. Симовић: ”Путујуће позориште Шопаловић”(драма)
Б. Михајловић Михиз: ” Бановић Страхиња” (драма)*
 
*чита  и анализира само HL

BACK