MYP Serbian Language and literature - Grade 10

Submit Your Online Inquiry
Inquire Now

BACK

 
Добро дошли у завршни разред MYP! Настављамо да проширујемознања из теорије књижевностиса посебним освртом на књижевнупериодизацију, теорију књижевностии писање и презентовањусложенијих радова како би сте били спремни за Диплома програм у којем српски језик нудимо каокурс књижевности. Ове годинеће бити подједнако заступљена и домаћа и светска књижевност, али и даље продубљујемо знања о нашој култури и историји.  
 
 Наставне јединице и теме
Нови свет
 • Краћи избор из српске средњовековне књижевности
 • Књижевност Новог века (од ренесансе до класицизма)
 • Избор из светске књижевности (Данте, Петрарка, Бокачо, Молијер)
 • Стуктура уметничке лирске песме, уметничког епа, новеле и комедије карактера
 • Језичка култура и правопис
Избори и последице
 • Роман Кад су цветале тикве, Драгослава Михајловића
 • Избор из домаће прозе ХХ века
 • Роман као жанр
 • Структура прозног дела
 • Језичка култура
 • Правопис
 • Књижевно дело и филм
 • Језичка култура и правопис
Романтизам
 • Одлике романтичарске поетике
 • Жанрови у романтизму
 • Избор из светске књижевности романтизма (Пушкин, Хајне, Петефи…)
 • Избор из српске књижевности романтизма (Вук С. Караџић, Б. Радичевић, Ђ. Јакшић, Л. Костић)
 • Језичка култура и правопис
Реализам
 • Одлике реалистичке поетике
 • Жанрови у реализму
 • Избор из светске књижевности романтизма (Балзак, Мопасан, Чехов…)
 • Избор из српске књижевности романтизма (Л. Лазаревић, Р. Домановић, М. Глишић…)
 • Припрема за завршни тест
Циљеви предмета:
Ученик на часовима српског језика и књижевности треба да се оспособи да:
 • језик користи као средство у изражавању размишљања, креативности, запажања, учења, испољавања личности, за анализу и разумевање друшвених односа
 • развијевештине слушања, говора, читања, писања и презентовања у различитим облицима и медијима
 • примењује у свом раду лингвистичке и књижевне појмове и вештине
 • проширује и продубљује знање о српском језику и култури
 • стекнејезичку и функционалну писменост
 • развија љубав према књизи и читању 
 • интерпретирауметничкеи друге текстовеи развијекритичко и креативно проучавање књижевних и некњижевних текстова
 • упознаје репрезентативна дела српске и опште књижевности, књижевне жанрове, књижевноисторијске појаве и процесеу књижевности и дрштву
 • примењује лингвистичке и књижевних појмове и вештине у новонасталим, често непознатим ситуацијама 
 • се образује и да буде слободна, отворена, маштовита и културна личност, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
Критеријуми оцењивања
Примењују се према захтевима програма IBO MYP Language and Literature , а то су:
 
 
Критеријуми
На крају 10. разреда се очекује да ученик:
A
АНАЛИЗА
 • Aнализира одлике у задатом делу: садржину,контекст, структуру и технику као и да га повезује са другим текстовима.
 • Анализира утицај пишчевог поступка на читаоце 
 • Потврђује мишљење кроз примере и правилну употребу примера, објашњења и терминологију
 • Процењује сличности или разлике у делу и међу делима
Б
ОРГАНИЗАЦИЈА
 • Рад форматира/организује према намени и циљу задатка
 • Исказује мишљење и идеје логично, повезано и доследно.
 • Користи формат и облик презентације према задатку и намени рада 
Ц
ПИСАЊЕ ТЕКСТА
 • Показује проницљивост, маштовитост и осећајност приликом истраживања и критичког промишљања која су последица личног ангажмана у креативном поступку
 • Врши избор стилских средстава показује свесност о утиску који жели да има на читаоце
 • Бира и износи одговарајуће детаље и примере који поткрепљују идеју
Д
ЈЕЗИК
 • Користи одговарајући и разноврсан језик, правилну структуру реченице израза
 • Употребљава исправан регистар и адекватан стил писања
 • Примењује исправну граматику, правопис и интерпункцију 
 • Правилно пише речи и изразе
 • Користи исправно невербална средства
Материјали неопходни за час
 • Свеска А4 формата, на линије; графитна и/или хемијска оловка гумица, резачи фасцикла за радне листове
 • Ученичка агенда или нотес за бележење задатака
 • Листови, књиге које обрађујемоа које сте добили од наставника
 • Рачунар
Очекивања 
 
До сада би требало да владате многим вештинама које вам омогућују правилан и продуктиван рад на часу. Подсећам вас да је важно да увек имате на уму следеће:
 
Редовно доносите потребнематеријалеза часи будите спремни (прочитајте задато, завршите на време задатак…).
Позитивнои продуктивно приступитерадуна часу.Важно је да време на часу искористите најбоље за себе и свој развој, а и да омогућите и другима да напредују.
Размишљајте отворено и критички, постављајте себи и другима питања вреднаразмишљања.
Сарађујте са осталим ученицима и наставникомтако да свима буде пријатно и корисно.
 
Са великим задовољством очекујем радса вама, а са још већим ваше даље напредовање и успех у току године. Ово је наша последња заједничка година на часовима матерњег језика и књижевности и надам се да ће бити продуктивна и динамична и да ћете спремно закорачити у нову етапу вашег школовања и тамо остварити жељене резултате.

BACK