MYP Serbian Language and literature - Grade 6

Submit Your Online Inquiry
Inquire Now

BACK

 
Добродошли у старије разреде(MYP)! У овој години чека вас прилагођавање на нову средину, нове другове, наставнике, простор и задатке. Желим вам да у томе будете успешни и да свакога дана научите, откријете и створите нешто ново. У томе ће вам помоћи сви који ће вас подучавати, ваши стари и нови школски другови имного тога зависи искључиво од вас!
Научићете пуно нових назива и термина, попут MYP термина – нпр. шта су кључни појмови (концепти)овог предмета, предметни појмови (стил, жанрови, тема, сиже...) и општи контексти према којима је програм осмишљен.
 
Учићете подједнако и језик и књижевност, али у контексту наставних јединица(Global contexts), као и националну историју, обичаје, стару и савремену културу (кроз књижевност и разне уметности).
 
Наставне јединице и теме
Meста и њихова историја
Детињство
Из прошлости
Замисли будућност
Градиво
Фикција и чињеница
Елементи структуре текста: тема, мотиви, јунаци, идеје у прози  и поезији
Анализа текста, основни елементи
Београд у поезији и прози
Правопис: обнављање и допуна (велико слово, негација, реченица), писање географских појмова
Граматика: променљиве и непроменљиве речи; грађење речи
Поезија, проза и драмски текстови најзначајних српских књижевника за децу
Структура лирске песме (рима, стих, строфа, мотиви…).
Основни елементи драмске структуре
Граматика: Основне функције и значења падежа
Правопис: поређење придева, присвојни придеви, писање придева у чијој се основи налази ј
Народна књижевност: кратка шаљива прича, митолошка и легендарна проза, бајка
Избор из народне епске и лирске поезије
Значај и улога Вука Караџића
Традиција у српској култури.
Граматика и језик: правилан изговор гласова, интонација реченице и изражајно рецитовање
Глаголи 
Најзначајнији српски научници и изумитељи.
Аутобиографија и дневник  као жанрови.
Како написати упутство.
Граматика: будуће време, потенцијал и императив
Правопис: употреба цртице, тачке и зареза.
Циљеви предмета
Ученик на часовима српског језика и књижевности треба да се оспособи да:
 • језик користи као средство у изражавању размишљања, креативности, запажања, учења, испољавања личности, за анализу и разумевање друшвених односа
 • развије вештине слушања, говора, читања, писања и презентовања у различитим облицима и медијима
 • примењује у свом раду лингвистичке и књижевне појмове и вештине
 • проширује и продубљује знање о српском језику и култури
 • стекне језичку и функционалну писменост
 • развија љубав према књизи и читању 
 • интерпретирауметничке и друге текстове и развијекритичко и креативно проучавање књижевних и некњижевних текстова
 • упознаје репрезентативна дела српске и опште књижевности, књижевне жанрове, књижевноисторијске појаве и процесе у књижевности и дрштву
 • примењује лингвистичке и књижевних појмове и вештине у новонасталим, често непознатим ситуацијама 
 • се образује и да буде слободна, отворена, маштовита и културна личност, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
Критеријуми 
Критеријуми за оцењивање се примењују према захтевима MYP програма за предмет, а то су:
 
Назив критеријума
На крају 6. разреда од ученика се очекује да ученик:
A
АНАЛИЗА
 • Разуме и правилно тумачи одређене одлике у задатом делу 
 • Одређује и објашњава какав је утицај пишчевог поступка на читаоце (доживљај)
 • Исказујемишљење и потврђује га кроз примере и правилну употребу књижевнојезичке терминологије
 • Запажа и исказујесличности или разлике у делу и међу делима
Б
ОРГАНИЗАЦИЈА
 • Организује (структурира) текстове према намени 
 • Исказује мишљење и идеје на логичан начин
 • Користи формат и облик презентације према задатку и намени 
Ц
ПИСАЊЕ ТЕКСТА
 • Пише састав/текст  који показује доживљај, маштовитост и осећајност приликом истраживања и прикаже критичко размишљање које је настало кроз лични ангажман у креативном поступку
 • Врши избор стилских средстава којима показује свесност о утиску који жели да има на читаоце
 • Бира и износи одговарајуће детаље и примере који поткрепљују његову идеју
Д
ЈЕЗИК
 • Користи одговарајући и разноврсан језик, правилну структуру реченице израза
 • Употребљава одговарајући регистар и адекватан стил писања и говора
 • Примењује исправну граматику, правопис и интерпункцију 
 • Правилно пише и изговара речи и изразе
 • Правилно се служи невербалним средствима
 
Материјали неопходни за час
 • Свеска А4 формата, на линије (пожељно је да буде чвршћих корица)
 • Графитна и/или хемијска оловка, гумица, резачи фасцикла за листове
 • Листови, књига и/или уџбеник који је потребан за рад на часу, а које ће добит6и од наставника
 • Ученичка агенда за бележење задатака
 • Рачунар
Очекивања 
И на часу српског важе правила која важе у целој школи. Понешто се и разликује, као на пример да се у учионици српског говори само српски језик. Енглески језик на часу користимо само када заиста морамо да би сте упоредили неке појмове или боље научили оба језика.
Наша учионица је ваш радни простор, али и место где ћемо поделити и своја осећања, размишљања, сазнања и стваралаштво. Будимо у њему радни и пристојни и свима нама то ће бити место у којем ћемо бити срећни и успешни.
На часу ћемо радити самостално и у групи. Поштујмо себе и оне са којима радимо . Време које нам је дато да урадимо задтак је драгоцено, неповратно и учинимо да свако са часа изађе са новим открићима и са бољим знањем.
Имајте на уму да ваши радови треба да буду самостално урађени. Постоји правилник школе о томе, а поред тога ви сте ти који учите и свако ко вам се меша у рад онемогућује ваш напредак.
Домаћи задаци ће бити минимални и углавном ће то бити читање или кратко обнављање наученог.
Очекујем да будете на време на часу, да када час почне седите на свом месту, имате припремљен материјал за рад.

BACK