MYP Serbian Language and literature - Grade 7

Submit Your Online Inquiry
Inquire Now

BACK

 
Добро дошли у седми разред!  Уверена сам да ће нам ова година бити још боља, сада када се већ познајемо. Ове године настављамо да учимо о нашем језику, култури, историји и књижевности и усавршавамо знањe матерњегјезика.
 
Наставне јединице и теме
Наставне јединице и теме
Осећања
Епско и историјско
Oзбиљно о комедији
Видим промене
Градиво
Одлике лирске поезије
Анализа лирске песме- структра лирске песме
Стилске фигуре
Jeзик: гласови у српском језику
Гласовне промене и алтернације - уочавање у грађењу и промени речи: палатализација и сибиларизација; непостојано а; промена л у о; 
Одлике епске поезије
Одлике српске епике
Епски јунак
Структура епске песме
Језик: архаизми 
Гласовне промене: едначење сугласника по звучности (одступања у писаном језику); једначење сугласника по месту изговора; јотовање; асимилација и сажимање самогласника; губљење сугласника (на одступања указати у примерима)
Драмски род и врсте драмских текстова.
Комедија. Одлике и врсте. Лику комедији.
Хумор у књижевности.
Језик: синтакса
Појам синтагме. Појам актива и пасива. Независне предикатске реченице - појам комуникативне функције; подела на обавештајне, упитне, заповедне, жељне, узвичне. Конгруенција - основни појмови. Слагање придева и глагола са именицом у реченици. 
Поезија и проза за младе.
Обнављање и допуна анализе прозног и поетског текста.
Језик: обнављање и допуна – падежи
 
Циљеви предмета
Ученик на часовима српског језика и књижевности треба да се оспособи да:
 • језик користи као средство у изражавању размишљања, креативности, запажања, учења, испољавања личности, за анализу и разумевање друшвених односа
 • развије вештине слушања, говора, читања, писања и презентовања у различитим облицима и медијима
 • примењује у свом раду лингвистичке и књижевне појмове и вештине
 • проширује и продубљује знање о српском језику и култури
 • стекне језичку и функционалну писменост
 • развија љубав према књизи и читању 
 • интерпретирауметничке и друге текстове и развијекритичко и креативно проучавање књижевних и некњижевних текстова
 • упознаје репрезентативна дела српске и опште књижевности, књижевне жанрове, књижевноисторијске појаве и процесе у књижевности и дрштву
 • примењује лингвистичке и књижевних појмове и вештине у новонасталим, често непознатим ситуацијама 
 • се образује и да буде слободна, отворена, маштовита и културна личност, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
Критеријуми оцењивања
 
Назив критеријума
На крају 7. разреда се очекује да ученик:
A
АНАЛИЗА
 • Препознаје и објашњава одређене одлике у задатом делу 
 • Одређује и објашњава какав је утицај пишчевог поступка на читаоце 
 • Доказује своје мишљење и потврђује га кроз примере, објашњења и правилну употребу књижевнојезичке терминологије
 • Интерпретира сличности или разлике у делу и међу делима
Б
ОРГАНИЗАЦИЈА
 • Организује рад (структуира га) према намени 
 • Исказује мишљење и идеје повезано и на логичан начин
 • Наводи и користи облик презентације према задатку и намени 
Ц
ПИСАЊЕ ТЕКСТА
 • Пише састав/текст  који показује доживљај, маштовитост и осећајност приликом истраживања као и критичко размишљање које је настало кроз лични ангажман током креативног рада
 • Врши избор стилских средстава којима показује свесност о утиску који жели да има на читаоце
 • Бира и износи одговарајуће детаље и примере који поткрепљују идеју
Д
ЈЕЗИК
 • Користи одговарајући и разноврсан језик, правилну структуру реченице израза
 • Употребљава исправан регистар и адекватан стил писања и говора
 • Примењује исправну граматику, правопис и интерпункцију 
 • Правилно пише и изговара речи и изразе
 • Правилно се служи невербалним средствима
Материјали неопходни за час
●     Свеска А4 формата, на линије (пожељно је да буде чвршћих корица)
●     Графитна и/или хемијска оловка, гумица, резач и фасцикла за листове
●     Листови, књига и/или уџбеник који је потребан за рад на часуа који је наставник дао.
●     Ученичка агенда за бележење задатака
●     Рачунар
 
Очекивања 
 
И на часу српског важе правила која важе у целој школи. Понешто се и разликује, као на пример да се у учионици српског говори само српски језик. Енглески језик на часу користимо само када заиста морамо да би сте упоредили неке појмове или боље научили оба језика.
 
Наша учионица је ваш радни простор, али и место где ћемо поделити и своја осећања, размишљања, сазнања и стваралаштво. Будимо у њему радни и пристојни и свима нама то ће бити место у којем ћемо бити срећни и успешни.
 
На часу ћемо радити самостално и у групи. Поштујмо себе и оне са којима радимо. Време које нам је дато да урадимо задтак је драгоцено, неповратно и учинимо да свако са часа изађе са новим открићима и са бољим знањем.
 
Имајте на уму да ваши радови треба да буду самостално урађени. Постоји правилник школе о томе, а поред тога ви сте ти који учите и свако ко вам се меша у рад онемогућује ваш напредак.
 
Домаћи задаци ће бити минимални и углавном ће то бити читање или кратко обнављање наученог.
 
Очекујем да будете на време на часу, да када час почне седите на свом месту, имате припремљен материјал за рад.
 
Са великим задовољством очекујем радса вама, а са још већим ваше напредовање и успех у току године.

BACK