MYP Serbian Language and literature - Grade 8

Submit Your Online Inquiry
Inquire Now

BACK

 
Добродошли у осми разред!. У осмом разреду настављамо и проширујемо ваша знања из књижевности, теорије књижевности и савременог српског језика. Као и раније допунићемо то знање и елементима националне историје и културе нашег поднебља, као и ваннаставним активностима попут глуме и излета. Ово је последња година пред полазак у средњу школу и очекујем да она буде посебно успешна и да покажете зрелији и одговорији рад јер сте већ пуно научили о предмету и о себи.
 
Наставне јединице и теме
Наставне јединице и теме
Потребни су нам јунаци
Избори и изазови
Изрази се!
Запамтимо
Градиво
Епика каокњижевни род. Епска народна књижевност. Jунак у епском књижевном делу (епска песма,приповетка)
Портрет
Есеј, основни облици
Обнављање и допуна правописа.
Приповетке о деци и младима (ИвоАндрић, Д. Михајловић…)
Интерпретација приповетке као жанра
Есеј, интерпретација дела
Језик: Обнављање и допуна правописа.
Развој српског језика.
Видови хумора у књижевности
Комедијанарави(Нушић или неки други домаћи аутор)
Анализа драме као жанра
Стилске вежбе
Раслојавање језика
Функционални стилови
Србија у новијој историји
Проза и поезија савремене, историјске тематике
Језик:Правопис (обнављање и допуна)
 
Циљеви:
 • Ученик на часовима српског језика и књижевности треба да се оспособи да:
 • језик користи као средство у изражавању размишљања, креативности, запажања, учења, испољавања личности, за анализу и разумевање друшвених односа
 • развијевештине слушања, говора, читања, писања и презентовања у различитим облицима и медијима
 • примењује у свом раду лингвистичке и књижевне појмове и вештине
 • проширује и продубљује знање о српском језику и култури
 • стекнејезичку и функционалну писменост
 • развија љубав према књизи и читању 
 • интерпретирауметничкеи друге текстовеи развијекритичко и креативно проучавање књижевних и некњижевних текстова
 • упознаје репрезентативна дела српске и опште књижевности, књижевне жанрове, књижевноисторијске појаве и процесеу књижевности и дрштву
 • примењује лингвистичке и књижевних појмове и вештине у новонасталим, често непознатим ситуацијама 
 • се образује и да буде слободна, отворена, маштовита и културна личност, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
Критеријуми оцењивања - према захтевима програма IBO MYP Language and Literature, а то су:
 
Назив критеријума
На крају 8. разреда очекује се да ученик:
A
АНАЛИЗА
 • Разуме и правилно тумачи одређене одлике у задатом делу, као што су изрази, структура и техника као и да повезује прочитане текстове са другим текстовима.
 • Одређује и објашњава на примерима утисак који пишчев поступак има на читаоце (доживљај)
 • Искаже мишљење и потврди га кроз примере и правилну употребу примера, објашњења и терминологије
 • Запази и искаже и образложи сличности или разлике у делу и међу делима
Б
ОРГАНИЗАЦИЈА
 • Рад структурира према намени задатка
 • Исказује мишљење и идеје логично и повезано
 • Користи формате и облике презентације према задатку и намени рада са циљем да остави утисак на читаоце
Ц
ПИСАЊЕ ТЕКСТА
 • Показује доживљај, маштовитост и осећајност приликом истраживања као и критичко размишљање које је настало кроз лични ангажман у креативном поступку
 • Врши избор стилских средстава којима показује свесност о утиску који жели да има на читаоце
 • Изабере и износи одговарајуће детаље и примере који поткрепљују идеју
Д
ЈЕЗИК
 • Користи одговарајући и разноврсан језик, правилну структуру реченице израза
 • Употребљава одговарајући регистар и адекватан стил писања и говора
 • Примењује исправну граматику, правопис и интерпункцију 
 • Правилно пише и изговара речи и изразе
 • Правилно се служи невербалним средствима
Материјали неопходни за час
 • Свеска А4 формата, на линије; графитна и/или хемијска оловка гумица, резачи фасцикла за листове
 • Учемничка агенда за бележење задатака
 • Листови, књиге које обрађујемоа које сте добили од наставника
 • Рачунар
Очекивања 
 • И на часу српског важе правила која важе у целој школи. Понешто се и разликује, као на пример да се у учионици српског говори само српски језик. Енглески језик на часу користимо само када заиста морамо да би сте упоредили неке појмове или боље научили оба језика.
 • Наша учионица је ваш радни простор, али и место где ћемо поделити и своја осећања, размишљања, сазнања и стваралаштво. Будимо у њему радни и пристојни и свима нама то ће бити место у којем ћемо бити срећни и успешни.
 • На часу ћемо радити самостално и у групи. Поштујмо себе и оне са којима радимо. Време које нам је дато да урадимо задтак је драгоцено, неповратно и учинимо да свако са часа изађе са новим открићима и са бољим знањем.
 • Имајте на уму да ваши радови треба да буду самостално урађени. Постоји правилник школе о томе, а поред тога ви сте ти који учите и свако ко вам се меша у рад онемогућује ваш напредак.
 • Домаћи задаци ће бити минимални и углавном ће то бити читање или кратко обнављање наученог.
 • Очекујем да будете на време на часу, да када час почне седите на свом месту, имате припремљен материјал за рад

BACK