MYP Serbian Language and literature - Grade 9

Submit Your Online Inquiry
Inquire Now

BACK

 
Желим вам срдачну добродошлицу у средњу школу! Ове школске године већи део програма посвећен је продубљивању знања из теорије књижевности и писању сложенијих радова (есеја), као и сложенијeм усменом изражавању. Програмом ће бити заступљена подједнако идомаћа и светска књижевност. Уз то ћемо и даље радити на продубљивању знања наше културе, уметности и прошлости тако да бистебоље разумелидела домаће књижевности, поготову савременог доба.
 
Наставне јединице и теме
Почеци
 • Kњижевност као уметност
 • Књижевност и друге уметности
 • Структура књижевног дела (лирска/епска песма, приповетка, новела...)
 • Усмена и писана књижевност
 • Језичка култура
 • Правопис 
Из мог угла
 • Рани јади, Данила Киша
 • Аутобиографска проза
 • Одлике сложенијих жанрова
 • Језичка култура
 • Правопис
Стара књижевност
 • Књижевност Старог века
 • Епска дела старог века (Еп о Гилгамешу, Илијада, Библијски текстови…)
 • Епски јунак
 • Књижевне врсте у Старом веку
 • Језичка култура
 • Правопис
Трагедија
 • Драмскикњижевни род – настанак драме,особености драмских жанрова(обнављање и допуна)
 • Античка трагедија (дело по избору)
 • Драмски јунак, трагични јунак
 • Хибрис, хамартија
 • Језичка култура
Циљеви предмета 
Ученик на часовима српског језика и књижевности треба да се оспособи да:
 • језик користи као средство у изражавању размишљања, креативности, запажања, учења, испољавања личности, за анализу и разумевање друшвених односа
 • развијевештине слушања, говора, читања, писања и презентовања у различитим облицима и медијима
 • примењује у свом раду лингвистичке и књижевне појмове и вештине
 • проширује и продубљује знање о српском језику и култури
 • стекнејезичку и функционалну писменост
 • развија љубав према књизи и читању 
 • интерпретирауметничкеи друге текстовеи развијекритичко и креативно проучавање књижевних и некњижевних текстова
 • упознаје репрезентативна дела српске и опште књижевности, књижевне жанрове, књижевноисторијске појаве и процесеу књижевности и дрштву
 • примењује лингвистичке и књижевних појмове и вештине у новонасталим, често непознатим ситуацијама 
 • се образује и да буде слободна, отворена, маштовита и културна личност, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
Критеријуми оцењивања су према захтевима IBO MYP за језик и књижевност, а то су:
 
Критеријуми
На крају 10. разреда се очекује да ученик:
A
АНАЛИЗА
 • Aнализира одлике у задатом делу: садржину, контекст, структуру и технику као и да га повезује са другим текстовима.
 • Анализира утицај пишчевог поступка на читаоце 
 • Потврђује мишљење кроз примере и правилну употребу примера, објашњења и терминологије
 • Процењује сличности или разлике у делу и међу делима
Б
ОРГАНИЗАЦИЈА
 • Рад форматира/организује према намени и циљу задатка
 • Исказује мишљење и идеје логично, повезано и доследно
 • Користи формат и облик презентације према задатку и намени рада 
Ц
ПИСАЊЕ ТЕКСТА
 • Показује проницљивост, маштовитост и осећајност приликом истраживања и критичког промишљања која су последица личног ангажмана у креативном поступку
 • Врши избор стилских средстава показује свесност о утиску који жели да има на читаоце
 • Бира и износи одговарајуће детаље и примере који поткрепљују идеју
Д
ЈЕЗИК
 • Користи одговарајући и разноврсан језик, правилну структуру реченице израза
 • Употребљава исправан регистар и адекватан стил писања
 • Примењује исправну граматику, правопис и интерпункцију 
 • Правилно пише речи и изразе
 • Користи исправно невербална средства
Материјали неопходни за час
 • Свеска А4 формата, на линије; графитна и/или хемијска оловка гумица, резачи фасцикла за радне листове
 • Ученичка агенда или нотес за бележење задатака
 • Листови, књиге које обрађујемоа које сте добили од наставника
 • Рачунар
Очекивања 
 
До сада би требало да владате многим вештинама које вам омогућују правилан и продуктиван рад на часу. Подсећам вас да је важно да увек имате на уму следеће:
 
Редовно доносите потребнематеријалеза часи будите спремни (прочитајте задато, завршите на време задатак…).
 
Позитивнои продуктивно приступитерадуна часу.Важно је да време на часу искористите најбоље за себе и свој развој, а и да омогућите и другима да напредују.
 
Размишљајте отворено и критички, постављајте себи и другима питања вреднаразмишљања.
 
Сарађујте са осталим ученицима и наставникомтако да свима буде пријатно и корисно.
 
Са задовољством очекујем радса вама, а са још већим ваше напредовање и успех у току године. Надам се да ће вам рад ове године омогућити да се што боље спремите за Диплома програм који вас очекује у блиској будућности.

BACK